داوری

آیا با مفهوم داوری آشنا هستید ؟

داوری

داوری چیست؟
تعریف و معنا و مفهوم داوری در قانون طرفین معامله می¬توانند ضمن شرایط عقد یا در قرارداد دیگری با یکدیگر توافق کنند.
چنانچه اختلافی راجع به اجرای قرارداد میان آن¬ها ایجاد شد، یک یا چند داور که از قبل نام آن¬ها را مشخص کرده ¬اند، یا حتی پس از بروز اختلاف، آن¬ها را معین خواهند کرد، به اختلاف آن¬ها رسیدگی کرده و رای صادر کند.
بنابراین داوری عبارت است از اینکه افراد جامعه، اختلافات بین خود را توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل¬ وفصل کنند. حال ممکن است، رسیدگی به اختلاف و صدور رای توسط فردی باشد که طرفین دعوی وی را با تراضی یکدیگر انتخاب کرده باشند. یا اینکه مراجع قضایی آن¬ها را انتخاب کنند. به این ترتیب در داوری و حکمیت، طرفین دعوی دادگاه را از مداخله در دعوی خود خارج کرده¬ اند.
داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم می¬شود، در داوری اختیاری، داور با تراضی طرفین تعیین می¬شود. در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آن¬ها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در اختلاف فیمابین می¬ باشد؛ مانند تعیین داور توسط زوجین برای طلاق.
چند نکته مهم دربارۀ داوری اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه ه¬ای بسیار کمتر می¬توانند توسط داور مرضی -الطرفین خود اختلافشان را حل¬ و فصل کنند. اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد، در این صورت می¬توانند به دادگاه مراجعه کنند. تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند. افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی ¬توانند به عنوان داور انتخاب شوند. در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز می¬توانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد. پس از اینکه داور رای خود را صادر کرد، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ، آن را اجرا کند و الا پس از  درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد .
.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر