هزینه دادرسی وخدمات قضائی

هزینه دادرسی وخدمات قضائی در سال 1400

هزینه دادرسی وخدمات قضائی

در دعوای حقوقی و کیفری نحوه ابطال تمبر و معیار تعیین میزان آن متفاوت است که اینجا به بیان هزینه دادرسی در سال ۱۴۰۰ در امور حقوقی و کیفری و غیره به تفکیک میپردازیم:

تعرفه هزینه دادرسی و خدمات قضایی در امور حقوقی
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیات های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰ هزار ریال
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال: ۵/۲ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال: ۵/۳ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی دعاوی مالی در تجدیدنظر و واخواهی: ۵/۴ درصد محکوم به
هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش خواسته
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱.۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.
هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ۱۵.۰۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده: ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی : ۵۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال.
هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در امور کیفری
هزینه تقدیم شکایت کیفری: ۱۰۰.۰۰۰ هزار ریال
مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا:۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور: ۵۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه اول ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: نسخه دوم ۱۵۰.۰۰۰ هزار ریال.
هزینه اجرای احکام مدنی
هزینه اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی): ۵ درصد محکوم به
هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه): از ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری: ۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف
دعاوی مالی: معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی: معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازی با تراضی طرفین: رایگان
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف: برابر هزینه دادرسی مرجع تجدیدنظر
جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد: از ۳ میلیون و ۳۰۰ تومان تا ۳۳ میلیون ریال
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود: از ۹۹ میلیون ریال تا ۹۹۰ میلیون ریال.
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود
تا مبلغ ۱میلیون ریال:۶۰.۰۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال: ۳۰۰.۰۰۰ هزار ریال
نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال: ۴۰۰.۰۰۰ هزار ریال
مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال: یک در هزار.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر