صدای ضبط شده وادله قانونی

آیا صدای ضبط شده جز ادله قانونی است ؟

صدای ضبط شده وادله قانونی

بر اساس قانون و رویه دادگاهها استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه همواره به معنای ادله قانونی نیست.

آیا صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟
یکی از نکات قانونی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که استفاده از صدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود.

اما باید به این نکته توجه داشت که این موضوع به معنای بی اعتباری و از اعتبار ساقط شدن صدای ضبط شده در محکمه نیست؛ زیرا برخی قضات و حقوقدانان صدای ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا دلیلی برای اثبات اتهام رخ داده یا تبرئه متهم می‌دانند.

اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا دلیل شرعی و قانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد، این نوار ضبط شده می‌تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند به قاضی کمک کند.

علاوه بر این موارد اگرصدای منتسب به شخص، انکار یا تکذیب شود و نتوان پس از انکار انتساب و صدا را به فرد ثابت کرد، این صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه ساقط می‌شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر