حکم رای به رفع توقیف ملک

نمومنه رای حکم به رفع توقیف ملک

حکم رای به رفع توقیف ملک

این نمونه رای که در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صادرشده است و درباره موضوعات اجرای احکام مدنی، اعتراض ثالث، توقیف می باشد:


چکیده رای

اگر ثالث به واسطه مبایعه ­نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف، نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد حکم به رفع توقیف صادر می­گردد.


رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای محمد مهدی رضیان به طرفیت خواندگان خانم ( ز. ع.) فرزند (م.) و (ف.س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۴ اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار کفاشها اصفهان، موضوع پرونده اجرایی ... وکیل خواهان در دادخواست خویش به طرفیت خواندگان به مبایعه­ نامه مورخه ۱۸/۱۱/۸۸ فیما­بین موکلین خود و سایر ورثه، حین ­الفوت مرحوم (ق. س.) خانم­ها (ف.) و (ف.) آقایان (الف.) و (ف.) همگی (س.) استناد می­نماید و درخواست رفع توقیف از رقبۀ مزبور را می­نماید. دادگاه باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مبایعه­نامه استنادی، اقرار فروشنده (خوانده ردیف دوم) و اظهارات وکلای طرفین و موادی گواهی گواهان با احراز تقدم تاریخ مبایعه­نامه نسبت به توقیف ملک مذکور مستندا به مواد ۵۰۲-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی در امور مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام دادگاه­ها در امور مدنی، حکم به رفع توقیف از ملک مذکور صادر و اعلام می­دارد. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می­باشد.


رئیس دادگاه شعبه ... دادگاه خانواده اصفهان –


رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی خانم (ز. خ. ع.) با وکالت آقای (م. الف.) به طرفیت خانم (ه. ل.ع.) و (ف. س.) با وکالت آقای محمد مهدی رضیان از دادنامه شمـــاره ۳۵۶ مورخ شعبه دادگاه خانواده شعبه... که به موجب آن، حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۱۴ اصلی و سر قفلی مغازه واقع در بازار نبش میدان امام اصفهان بازار کفاش­ها پرونده اجرایی ... صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد، لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی­باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می­نماید. رای صادره قطعی است.


رئیس شعبه... دادگاه تجدید نظر استان اصفهان- مستشاردادگاه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر