روابط نامشروع

رابطه بین روابط نامشروع وطلاق

روابط نامشروع

رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در طلاق

آیا اثبات رابطه نامشروع همسر موجب طلاق میگردد؟
آیا با اثبات روابط نامشروع شوهر یا خیانت شوهر میتوان از او طلاق گرفت؟
آیا اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع زن در طلاق موثر است؟
در مورد رابطه نامشروع و اثر اثبات آن در طلاق دو فرض متصور است.

اثبات رابطه نامشروع مرد

در خصوص اثبات رابطه نامشروع مرد، با اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع و یا خیانت همسر علی القاعده نمیتوان از وی جدا شد و به اصطلاح پرونده دشوار طلاق به درخواست زن را تبدیل به یک پرونده آسان نمود!

بلکه میتوان به عنوان عسر و حرج و از مصادیق اثبات عسر و حرج در دادگاه استناد نمود که زن به موجب اثبات خیانت شوهر خویش از وی کراهت داشته و خواستار خاتمه دادن به رابطه زناشویی خویش است.

اما پذیرش یا عدم پذیرش این امر و میزان اعتبار آن با قاضی پرونده است.

مرد برای طلاق دادن همسر خویش نیاز به ارائه دلیل و مدرک نمیباشد؛ زیرا مطابق قانون ایران، حق طلاق در هر صورت با مرد است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر