وکیل خانواده

وکیل خانواده کیست ووظایف آن چیست ؟

وکیل خانواده

وکیل خانواده کسی است که در کلیه دعاوی خانواده از جمله طلاق یک جانبه و طلاق توافقی، نفقه و مهریه، جهیزیه، حضانت و غیره می تواند اقامه دعوا نماید.

یک وکیل خانواده به سبب سال ها فعالیت و وکالت در این قبیل پرونده ها به تجربه کافی در این زمینه دست یافته است و همین تجربه و نیز تسلط کافی بر قوانین و مقررات این بخش می‌تواند موجب پیروزی یک وکیل خانواده در پرونده‌های اخذ شده گردد.

در این مبحث سعی می شود با بیان ساده به برخی از دعاوی خانوادگی اشاره و توضیح مختصری در آن داده شود.

وکیل خانواده – دعاوی طلاق

دادخواست طلاق یکی از دعاوی مبتلی به در بین دعاوی خانواده می باشد که امکان طرح آن از سوی زوج و زوجه ونیز با توافق هر دو وجود دارد با توجه به الزام قانونی به ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفاتر رسمی ثبت طلاق هیچ راهی برای گریز از این دعوای حقوقی وجود ندارد، یعنی در صورتی که زوجین با یکی از آنها قصد متارکه داشته باشد باید برای گرفتن رای دادگاه مبنی بر حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نمایید و پس از طی تشریفات دادگاه و صدور رای قطعی حکم طلاق با در دست داشتن رای مذکور و گواهی قطعیت آن به دفتر طلاق مراجعه نماید و بدون آن امکان ثبت وجود ندارد.

وکیل خانواده به سبب تجربه بالا و اشراف حقوقی کافی بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند در به دست آوردن رای مورد نیاز کارگشا باشد، چرا که به سبب تشریفات طولانی و قواعد حقوقی متنوع در این بخش امکان سردرگمی مراجعین در محاکم وجود دارد.

همچنین به سبب طولانی بودن و زمان ‌بر بودن پروسه دادگاه وعدم اطلاع کافی از قوانین گاها منجر به از دست دادن زمان و عدم حصول نتیجه مطلوب می گردد.

سایر دعاوی خانواده به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

دعاوی قابل طرح از سوی زوجه:

مهریه:

مهریه به عنوان یک حق مالی برای زن، دارای سابقه تاریخی طولانی است و حتی در قانون حمورابی (قوانین کهنی که به دستور شاه حمورابی نوشته شد)نیز به آن اشاره شده است و مهرالسنه را به عنوان الگو برای مردم تعیین نموده است ولیکن توافق در این خصوص را آزاد گذاشته است و طرفین عقد ازدواج می توانند در زمان عقد در خصوص نوع و میزان مالی که به عنوان مهریه تعیین می شود توافق نمایند.

مهرالسنه سابقا به صورت وجه نقد تعیین می شد ولی در سال‌های اخیر سکه طلا جایگزین آن شده و عرف غالب شهرهای کشور گردیده است و طرفین صرفا تعداد آن را تعیین می نمایند.

انواع مهریه-قسمت های مختلف مهریه:

مهرالمسمی: که همان مهریه معمول است که طرفین اقدام به تعیین آن نمودند و در نوع و میزان آن توافق نمودند.

۲_مهرالمثل: در صورتی که به هر علتی مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد و صیغه شرعی ازدواج بدون تعیین مهریه صورت گرفته باشد برای زن مهرالمثل تعیین می شود و مبنای تعیین آن نیز وضعیت خانوادگی زن می باشد.

۳_مهرالمتعه: این نوع از مهر نیز در صورتی تعیین می شود که در زمان عقد مهریه تعیین شده باشد و شوهر نیز قبل از رابطه با همسر خود وی را طلاق دهد در این حالت مبنای تعیین میزان مهر بر خلاف مهرالمثل، وضعیت دارایی زوج است در حالی که در مهرالمثل ملاک،صفات وضعیت خانوادگی زن می باشد.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مهریه:

۱_مراجع قضایی: در صورتی که زوجه قصد مطالبه مهریه خویش را داشته باشد می‌تواند به دادگاهی که در محل زندگی خود واقع است مراجعه نماید و دادخواست خود را مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه خانواده ارائه نماید.

با توجه به اینکه دعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی است می بایست هزینه دادرسی به میزان ۳.۵ درصد بهای خواسته را در زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید و در صورتی که قادر به پرداخت آن نباشد باید دادخواست خود را به همراه اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند و دادگاه های خانواده می‌توانند بدون تشکیل جلسه رسیدگی در خصوص اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تصمیم گیری نمایند و سپس به ماهیت دعوای اصلی رسیدگی نمایند.

بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوای حقوقی دادگاه محل اقامت زوجه است و این امر بر خلاف سایر دعاوی حقوقی است که در آن‌ها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

۲_مراجع ثبتی: با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است بنابراین خواهان می‌توانند اجرای مفاد آن را از دایره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه نماید و برای انجام آن لازم است که زوجه یا وکیل دادگستری وی به دفترخانه ازدواج که عقد در آنجا ثبت رسمی شده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوج را به نماید.

پس از صدور اجرائیه، زوجه به اداره اجرای اسناد رسمی مراجعه و تقاضای مطالبه وجه آن را می نماید.

اداره ثبت یک نسخه از اجرایی را به بدهکار (زوج) ابلاغ می نماید و زوج باید ظرف مهلت مقرر آن را اجرا نماید و پس از انقضای مهلت مذکور پرونده اجرایی تشکیل و به درخواست زوجه اموال و دارایی های زوج توقیف سپس کارشناسی و مزایده می گردد و طلب بستانکار از محل آن پرداخت می گردد.

وکیل خانواده-دعاوی نفقه:

نفقه به معنای هزینه های روزمره زندگی است و درعقد نکاح دائم پرداخت این هزینه‌ها از وظایف شوهر است.

در خصوص اینکه نفقه چه هزینه هایی را شامل می گردد در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره می دارد، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، غذا، البسه، اثاث البیت و هزینه های درمانی و بهداشتی و غیره و در خصوص کیفیت آن تامین این نیازها می بایست متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زوجه باشد و اصطلاحا می‌گویند در شان زوجه باشد.

بنابراین نوع و میزان نفقه تا حد زیادی بستگی به طبقه اجتماعی و فرهنگی زوجه دارد که با بررسی کارشناسی میزان آن تعیین می شود.

به محض جاری شدن صیغه شرعی عقد نکاح زوج می بایست نفقه زوجه را پرداخت نماید و تنها در صورتی که زن بدون عذر شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و این امر به تایید دادگاه برسد، از دریافت نفقه محروم می‌شود و در این حالت اصطلاحا زن را ناشزه می نامند.

اما در شرایطی زن میتواند از تمکین خودداری کند و نفقه خود را نیز دریافت نماید یکی از موارد آن زمانی است که زن پس از عقد از حق حسبی خود نسبت به مهریه استفاده می نماید، در این حالت تا زمانی مهریه پرداخت نشود زن میتواند از تمکین امتناع نماید و با این وجود نفقه خود را دریافت کند.

در موارد دیگری نیز مستند به ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در صورتی که بودن زن با شوهر در منزل مشترک خوف ضرر جانی و مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد زن میتواند از دادگاه درخواست تعیین مسکن جداگانه به نماید و در این فرض نیز پرداخت نفقه قطع نخواهد شد

ولیکن در صورتی که به هر علتی زوج از پرداخت نفقه امتناع کند زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت خویش دادخواست مطالبه نفقه را ارائه کند این دادخواست پس از ارجاع به یکی از شعب دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت صحت ادعای زوجه قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر می کند.

در صورتی که پس از صدور رای به پرداخت نفقه ،زوج از پرداخت آن امتناع نماید و اجرای آن نیز ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زوجه حق دارد تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

اجرت المثل:

یکی از دعاوی مالی خانواده که زوجه اختیار طرح آن را دارد مطالبه اجرت المثل اعمالی است که زن در زمان زوجیت به دستور زوج و بدون قصد تبرع (رایگان)انجام داده است.

در توضیح آن باید گفت زن می‌تواند اجرت اعمالی از قبیل آشپزی،خانه داری،بچه داری و غیره را که در دوران زوجیت انجام داده است مطالبه کند و در صورت طرح این دعوا دادگاه خانواده، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بررسی اعمالی که زن در دوره زندگی مشترک انجام داده است اجرت آن را تعیین می نماید.

البته در رویه قضایی بر خلاف نقص تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زن نیاز به اثبات عدم تبرع ندارد و اصل بر عدم تبرع است بنابراین اثبات این مسئله که زن این اقدامات را به رایگان انجام داده برعهده زوج می باشد و در صورت اثبات آن محکوم به پرداخت اجرت المثل نمی گردد که البته امری بسیار دشوار و در اغلب موارد غیر ممکن است.

تنصیف دارایی(نصف کردن اموال):

تنصیف به معنای نصف کردن و تقسیم کردن به طور مساوی است و این تاسیس حقوقی از حقوق غربی گرفته شده است و به معنای تقسیم شدن دارایی‌های زوج که پس از عقد به دست آمده است می باشد.

البته این خواسته در صورتی قابل مطالبه است که بند الف سند ازدواج را در زمان تنظیم سند رسمی ازدواج زوج امضا نموده باشد و در غیر این صورت قابل مطالبه نمی باشد.

اما در فرضی که این شرط ضمن عقد مورد پذیرش زوج واقع شده باشد، زن میتواند در زمان طلاق از سوی زوج از دادگاه تقاضا کند که زوج نیمی از اموالی را که پس از ازدواج و در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زوجه منتقل نماید و دادگاه نیز پس از ملاحظه سند ازدواج و بررسی اسناد خواهان و اموال زوج و تاریخ تملک آنها حکم تقسیم آن بین زوجین صادر می کند.


دعاوی قابل طرح از سوی زوج:تمکین:

تمکین یکی از دعاوی اصلی و مختص زوج است که معمولا در اختلافات بین زوجین طرح می‌گردد و این خواسته گویای این مطلب است که زن بدون داشتن عذر شرعی و قانونی از انجام تکالیف خود(تمکین عام وخاص) امتناع می ورزد و یا منزل مشترک را ترک نموده و حاضر به بازگشت نیست.

در این فرض زوج با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه دعوای مذکور را مطرح می نماید.

دادگاه با تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین ابتدا با احراز زوجیت و ملاحظه سند ازدواج یا رونوشت آن نسبت به تحقیق در خصوص منزل مشترک و اثاث البیت اقدام می نماید و در صورتی که تمام شرایط و مقدمات تمکین فراهم باشد از زوجه در خصوص علت ترک زندگی مشترک و یا عدم تمکین تحقیق می نماید.

در صورتی که منزل مشترک و سایر مقدمات تمکین فراهم باشد و زوجه نیزعذر موجهی برای عدم تمکین نداشته باشد اقدام به صدور حکم به عدم تمکین می نماید.


از آثار این دعوای حقوقی می توان به از بین رفتن استحقاق زوجه بر نفقه و نیز حق ازدواج مجدد برای زوج اشاره کرد به همین دلیل این دعوای حقوقی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

استخدام یک وکیل خانواده به شما کمک می کند تا روند قانونی مسائل حقوقی شما بسیار راحت تر شود و دیگر شما نگرانی برای مسائل حقوقی خود نخواهید داشت طبق قانون ، وکیل خانواده مجاز است تا وقتی که پرونده در جریان است به مشتریان خود مشاوره دهد و داشتن یک وکیل خانواده در زندگی ضروری است و باعث می شود وقتی شما مشلکی روبرو شدید وکیل در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل شما را حل می کند .

امروزه به دلیل پیچیده بودن دعاوی خانوادگی و تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در تمام دعاوی خانوادگی حضور یک وکیل خانواده مجرب و آگاه از قوانین و مقررات جدید و متخصص ضروری است.

هنگام انتخاب وکیل خانواده ، مهم است که شما بدانید چه نوع حمایت های در هنگام مواجهه با مسائل نیاز دارید . مسائل خانوادگی مختلف ممکن است نیاز به رویکرد و استراتژی متفاوت داشته باشد . اگر درباره طلاق باشد ، احتمالا به یک وکیل نیاز دارید که همچنین وضعیت شما را درک می کند . یک معیار برای یک وکیل خوب در این زمینه ، توانایی وکیل برای گسترش مشاوره حقوقی است که ممکن است به شما و خانواده تان کمک کند تا مشکلاتتان را حل کنید . اگر نه ، وکیل نیز باید بداند چگونه به شما کمک کند تا با اطمینان با هر محاکمه مواجه شوید تا با مشکلات بیشتری روبرو نشوید .

مشاوره با وکیل خانواده

برای مسائل و مشکلات خانوادگی نمیتوان از هر وکیلی استفاده کرد زیرا وکلا هم در کار خود هر یک برای انجام کاری تخصص دارند . برای مسائل مربوط به خانوادگی ، شما باید با یک شخص مانند وکیل خانواده تماس بگیرید و در مشاوره ی خانوادگی نیز مهارت داشته باشد تا بتواند از نظر روحی به شما کمک کند شما می توانید یک وکیل خانواده را استخدام کنید که در هر زمان و شرایطی به شما مشاوره دهد بنابراین می توانید نه تنها در طول محاکمه بلکه در زمان هایی که نیاز به صحبت با کسی دارید به وکیل خود تکیه کنید.

زمانی که شما با مشکلات خانوادگی روبرو شده اید به دنبال یک و کیل خانواده می گردید و این کار درستی نیست این امر باعث می شود بدون تحقیق وکیل خود را انتخاب کنید و ممکن است آن چیزی که شما انتظار دارید برای شما پیش نیاید به همین دلیل است که می گویند داشتن یک وکیل خانواده برای هر یک از خانواده ها ضروری است زیرا باعث می شود مشکلات خانوادگی به خوبی انجام شود و در زمان و پرداخت هزینه های اضافی جلوگیری می کند و و آن ها سعی می کنند مشکلات خانواده را در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین نحو حل کند و همیشه باید در انتخاب وکیل خانواده بسیار تحقیق کنید تا بتوانید با خیال راحت وکالت کار های خود را به او بسپارید .

یک وکیل خانواده هنگام روبرو شدن با طلاق طرفین خود باید یک جلسه مشاوره برگزار کند که زن و شوهر هیچ نگرانی بابت حق قانونی خود نداشته باشند و در مرحله اول تلاش می کند که بین آن ها سازش برقرار کند ولی اگر موفق به سازش نشد برای صرفه جویی در وقت آنها طلاق توافقی را به آنها پیشنهاد می کند . هنگامی که یک طلاق اتفاق می افتد و یا اگر زن و شوهر دارای نگرانی های قانونی هستند ، وکیل خانواده به منظور روشن شدن وضعیت با هر دوی آن ها یک جلسه مشاوره ای برگزار می کند و شرایطی که بعد از طلاق پیش می آید برای هر دوی آنها شرح می دهد و به مانند یک مشاوره طلاق عمل می کند و این به آ ن ها کمک می کند تا تصمیم درستی را بگیرند .

مهمترین دعاوی خانواده

 حضانت

نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است و هیچ کدام از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنان است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع یکی از والدین حاکم باید به تقاضای دیگری نگهداری طفل را به هریک از آنها که حضانت بر عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

حضانت در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و در صورت فوت هر یک از والدین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل باشد و برای او قیم تعین نموده باشد. پس از فوت پدر و مادر، جد پدری در حضانت طفل اولویت دارد.

 درخواست نفقه

زن می تواند علاوه بر نفقه حال خود نفقه گذشته خود را نیز مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف بستگی به میزان آن اقامه دعوی نمود.

نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست و زن اگرچه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد.

طلب زن بابت نفقه، طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود.

درخواست مهریه

امروزه شایعترین دعاوی خانواده مطالبه مهریه می باشد. زن به مجرد عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین اگر مهریه عین معین باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هر گونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت.

طبق قانون مدنی برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی را قرار داد. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهریه به شوهر برمی گردد و مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهریه مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.

ویژگی ها و خصوصیات یک وکیل خانواده :

یکی از خصوصیات ویژه در انتخاب یک وکیل خانواده خوب ، تخصص و تجربه اوست. براساس تجربه او می تواند به شما در مورد آنچه که باید انجام دهید و آنچه در دادگاه انتظار می رود مانند یک قاضی شما را راهنمایی کند.

وکیل خانواده با تجربه به شما در تصمیم گیری های درست کمک می کنند و مراحل درست را در طول فرایند انجام می دهند. هنگامی که شما یک وکیل را در کنار خود دارید، می توانید مسائل پیچیده را مرتب و به راحتی حل کنید. شما می توانید مطمئن باشید که مشاوره خوبی درباره مسائل مختلف دریافت خواهید کرد . وکیل بهترین کار را برای محافظت از منافع شما انجام خواهد داد.

از دیگر ویژگی های یک وکیل خانواده خبره این است که وکیل شما باید به اندازه کافی مهارت داشته باشد تا پرونده شما را به نفع خود حل کند. وکیل شما باید در رویکرد خود منطقی باشد، به طوری که مطمئن شوید که به درستی در حال انجام کار شما است . شما باید بتوانید تمام اطلاعات را به راحتی به اشتراک بگذارید و حداکثر شفافیت را در صورت امکان حفظ کنید . این به شما و وکیل شما کمک خواهد کرد تا پرونده شما بدون مشکل و به راحتی پیش برود و سرعت روند رسیدگی بسیار زیاد باشد.

از دیگر ویژگی هایی که باید در نظر بگیریم و پیگیری کنیم سوابق او به عنوان یک وکیل خانواده است . یکی از مزایای بهترین وکیل خانواده این است که بتواند به مخاطب خود اطمینان کامل دهد و مخاطب به او اعتماد کامل داشته باشد و با خیال راحت وکالت کارهای خود را به او بسپارد.

بهترین وکیل کسی است که گواهی و مدارک های مربوط به شغل و تخصص خود را داشته باشد و در پرونده های قبلی خود مربوط به خانواده را موفق شده باشد و این وکیل ارزش اعتماد کردن را دارد و دانستن این موارد باعث می شود شما بدون هیچ نگرانی به او اعتماد کنید و وکالت تمام کارهای خود را به او بسپارید و این یکی از مهمترین مزایای وکیل خانواده است.

وظایف وکیل خانواده

ارائه مشاوره حقوقی در مسائل و موضوعات حقوقی افراد خانواده تحت پوشش وکیل خانواده طبق قرارداد، یکی از وظایف وکیل خانواده است. اعلام وکالت در پرونده‌های احتمالی اعضای خانواده، شرکت در جلسات جهت سرمایه گذاری و یا خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و در مواقع لزوم، به عهده گرفتن وکالت در پرونده‌های حقوقی، کیفری و اختلافات خانوادگی، از جمله وظایف وکیل خانواده می‌باشد.

هزینه استخدام وکیل دادگستری خانواده

جنبه حیاتی که باید از ابتدا در نظر گرفته شود ، هزینه ی وکیل شما است. وکیل شما باید قادر به ارائه ایده ای از امکانات مختلف باشد و برآوردی از هزینه ای که او در ابتدا باید بپردازد، به شما ارائه می دهد

قیمت وکیل بستگی به کاری است که انجام می دهد و در هر کجا با یکدیگر تفاوت دارد ، به عنوان مثال اگر شما در یک مسئله فقط به او وکالت داده باشید قیمت آن با این که وکالت تمام کار های خود را به او سپرده باشد قیمت آنها با یکدیگر یکی نمی باشد و به سنگین بودن و یا سبک بودن کار بستگی دارد که برای هر یک تعرفه ای تعیین شده است که هر یک بر اساس آن هزینه هایی را دریافت می کنند ولی بهتر است شما یک وکیل داشته باشید و وکالت تمام کارهای خود را به او بسپارید .

یک وکیل دادگستری خانواده به سبب سال ها فعالیت و وکالت در این قبیل پرونده ها به تجربه کافی در این زمینه دست یافته است و همین تجربه و نیز تسلط کافی بر قوانین و مقررات این بخش می‌تواند موجب پیروزی یک وکیل خانواده در پرونده‌های اخذ شده گردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر