تصادفات و مجازات آن

بررسی تصادفات رانندگی ومجازات راننده متخلف

تصادفات و مجازات آن

.چنانچه کسی موقع  رانندگی با خودروی شخصی با شخصی تصادف کند و از صحنه حادثه متواری شود، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی نماید .

بر اساس این قانون هر موقع مصدوم نیاز به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا کمک از ماموران انتظامی از این کار خودداری نماید و یا به دلیل  فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها نماید ،بر حسب مورد به   بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم می شود .

بر اساس این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس وهمچنین به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

باید به این نکته توجه کرد که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند، البته این قانون  نیز مانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد.

در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نیست .

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید:

"در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا ماموران مربوطه را از واقعهبا خبر نماید و یا به هر صورتی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم نماید ، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت می کند ."

 متاسفانه راننده های بی مسئولیت،  که مصدوم را رها می کنند و از صحنه جرم می گریزند و در بیشتر موارد  هم همین فرارها یا دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری  می شود .تصادفات غیرجرحی:
چنانچه  تصادفی غیر جرحی یا به عبارتی بدون تلفات اتفاق بیافتد.

مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی ضرری  نبیند و فقط خسارتی به دو خودرو وارد شود  در این موارد فرار از صحنه تصادف جرمنمی باشد . اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف می تواند برای جبران خسارت خود به مراجع قضایی مراجعه کند .

تصادفات همراه با جرح و آسیب
ولی چنانچه تصادف منجر به جراحت یا فوت فردی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم می باشد  و قانونگذار در این مورد بسیار  سخت گیری کرده است.

متخلفان و کسانی که از صحنه جرم فرار می کنند باید توجه داشته باشند که عواقب سختی در انتظار آنان بوده و قانون هیچ عطوفتی در قبال آنان ندارد!


برخورد قانونی با شخص متخلف
قانون مجازات اسلامی در باب پنجم موادی را به این امر اختصاص می دهد که با هم بررسی می کنیم.

قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی
چنانچه  راننده ای بر اثر بی احتیاطی تصادفی کند که منجر به قتل غیرعمدی گردد به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبهآن شخص محکوم می گردد.

در ماده ۷۱۴ از قانون فوق الذکرداریم که :

"هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی گردد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می گردد".
جرح ناشی از رانندگی
با توجه به ماده ۷۱۵ از همان قانون:

"چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده موجب مرض جسمی یا مغزی که ‌غیرقابل درمان باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی گردد، مرتکب ،به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌گردد".

و طبق ماده ۷۱۶:

"چنانچه یکی از همان شرایط ذکر شده در بالا موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن بخشی از عضو مصدوم شود ، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی گردد، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم می شود ."

شرایط تشدید مجازات راننده متخلف
راننده ای که با شرایط زیر تصادف منجر به فوت یا جرحی نماید، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ذکر شده در بالا یعنی ۵ سال حبس (سه سال به اضافه دو سال) محکوم  می شود .

البته دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات ذکر شده مرتکب را برای مدت یک‌تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند :

راننده وسایل موتوری در هنگام وقوع جرم ‌مست بوده باشد.
پروانه نداشته باشد.

بیش از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد
دستگاه‌ موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف استفاده  کرده باشد .
در محل ‌هایی که‌بمخصوص عابر پیاده  باشد  مراعات نکرده باشد .
از محل‌هایی‌که عبور از آن ممنوع است رانندگی نموده باشد .
مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا کمک  از مامورین انتظامی از این کار خودداری نموده باشد .
به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها نماید .
در خصوص دو بند بالا، دادگاه نمی‌تواند به متخلف تخفیفی دهد .
اگر این حوادث از نوع جرحی باشند، باید بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود  و تا آنجا که می‌شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری نمایند  و این کار را به ماموران اورژانس بسپارند .

اگر کسی به هنگام رانندگی با خودروی شخصی با کسی تصادف نماید  و از صحنه حادثه فرار کند ، باید مجازات قانونی که در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده را طی نماید .

طبق این قانونا گر  مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یاکمک  گرفتن از ماموران انتظامی از این کار خودداری نماید و یا به جهت  فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم می شود .

طبق  این مواد قانونی مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

باید به این نکته توجه داشت که دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

البته این قانون همانند قوانین دیگر تبصره‌هایی دارد.

در تبصره یک این قانون آمده است که راننده در شرایطی  می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه خارج کند که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

همچنین تبصره ۲ ماده می‌گوید، در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا ماموران مربوطه را از واقعه با خبر کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت می کند .

اگر این حوادث از نوع جرحی باشند، باید بلافاصله با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود  و تا آنجا که می‌شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به ماموران اورژانس سپرد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر