برخورد قانونی کارفرما با کارگر متخلف

چگونگی برخورد کارفرما با کارگر متخلف ازمنظر قانون

برخورد قانونی  کارفرما با کارگر متخلف

 
پس از آن ‌که قرارداد کار بین کارگر و کارفرما تنظیم شد، حقوق و تعهداتی برای هرکدام  ازآنها به وجود می‌آید.
این حقوق و تعهدات تا وقتی که قرارداد پابرجا است، برای طرفین وجود دارد ولی امکان دارد هر یک از آنها بنا به دلایلی در انجام وظایف و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قانون کوتاهی کرده باشند و حقوق طرف مقابل راپایمال نمایند.

در این حالت باید  به این نکته توجه داشت که طرفی که از نقض تعهدات و وظایف طرف مقابل زیان‌ دیده است، نمی‌تواند مطابق میل خود رفتار کرد و هر کاری که دلش خواست، انجام دهد.

یکی از موارد عدم پایبندی به وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما،شکلی  است که کارگر به وظایف خود عمل نمی‌کند و یا  در محیط کار بی‌نظمی و آشفتگی به وجود می‌آورد.

حال  آیا در اینگونه  موارد کارفرما می‌تواند هر برخوردی که دلش  خواست با این کارگر داشته باشد؟ آیا می‌تواند او را اخراج نماید ؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی در انتظار توست ؟

حال موقعیتی را تصور  کنید که کارگری در محیط کاری، بی‌نظمی می کند  وغیر از  اینکه خودش به درستی وظایفش را انجام نمی‌دهد،  بلکه مانع از کار کردن دیگران هم  می شود .

کارفرما بعد  از مدتی اقدام به اخراج و قطع پرداخت حق و حقوق او می‌‌کند .

آیا کارگر می‌تواند علیه کارفرما طرح دعوا کرده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت نماید یا اینکه دلیل اخراجش نحوه رفتار خود او بوده  هست حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود نخواهد داشت؟

درمورد این موضوع  مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار را بررسی می‌کنیم تا  به پاسخ صحیح دست یابیم..

ماده ۲۷ قانون کار مقرر می‌دارد:

«هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور نماید یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را بعد  از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم می باشد .

در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام می شود .

در طول زمان رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.»

شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۱۲۷ قانون کار
فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد اما این اخراج و فسخ کردن قرارداد کار بدون ضابطه نیست  و بایدها و نبایدهایی دارد.

یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده‌ ۲۷ قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی نمایدوآ یین‌نامه‌های انضباطی کارگاه رابعد  از تذکرات کتبی نقض کند.

بنابراین کارفرما حق ندارد نمی‌تواند به محض بروز چنین رفتارهایی از کارگر، او را از محیط کار اخراج نماید و باید نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه بخواهد و اگر نظر آنها هم مثبت بود، باید حقوق دوران رسیدگی به اختلاف را به کارگر پرداخت نماید وبعدا  قرارداد کار را با او  را فسخ و او را اخراج نماید .

حال امکان دارد  کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، بدون اینکه چنین تشریفات قانونی را رعایت نماید   تصمیم بگیرد که کارگر  را اخراج نموده و حقوق او را هم پرداخت ننماید.


مطابق ماده‌ ۱۶۵ قانون کار، اگر هیات حل اختلاف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه نیست، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر ‌می نماید .

اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه ‌است، کارفرما باید به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخت نماید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر