گود برداری ساختمانی

دستور العمل اجرائی گودبرداری ساختمانی

گود برداری ساختمانی

وزارت راه و شهر سازی به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی را به منظور انتظام روند انجام گودبرداری های ساختمانی و تعیین وظایف و مسئولیتعوامل  دست اندرکار، به شرح ذیل در سطح کشور ابلاغ کرده ا .

فصل اول -کلیات
ماده ۱- هدف

این دستورالعمل به جهت مشخص شدن مراحل کار و مسئولیت اشخاص گوناگون دست اندرکار در گودبرداری های ساختمانی شامل صاحب کار، سازنده (مجری)، مهندسین ناظر و طراح، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه و شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک، با توجه به ضوابط درج شده در مباحث دوم، هفتم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان تهیه گردیده است.

ماده ۲ - دامنه کاربرد

گستره کاربرد این دستورالعمل کلیه گودبرداری های ساختمانی در کلیه  نقاط واقع در حوزه شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشد.

ماده ۳ - تعاریف

اصطلاحات زیر در این دستورالعمل با این معانی به کار رفته است:

گودبرداری: گودبرداری به هرمدل حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور گفته می شود.
سازنده: سازنده (مجری) افراد حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از وزارت راه و شهرسازیمی باشد که به عنوان پیمانکار کل، اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده گرفته است .
صاحب کار: صاحب کارفرد یا افراد حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی صاحب کارگاه ساختمانی می باشد که انجام عملیات گودبرداری را مطابق  قرارداد کتبی به سازنده واگذار می کند . اگر  صاحب کار پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان  را داشته باشد، قادر است  خود به عنوان سازنده فعالیت کند .
طراح: طراح یا محاسب سازه ساختمان افراد حقیقی شاغل به کار در دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراحی ساختمان می باشد  که برمبنای  پروانه اشتغال به کار مهندسی دارای اعتبار  در زمینه طراحی در رشته عمران از وزارت راه و شهرسازی، انجام طراحی و محاسبات ساختمان را در حدود صلاحیت و ظرفیت درج شده در پروانه اشتغال به کار مهندسی بر عهده دارد.
ناظر: ناظر فرد  حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر در زمینه نظارت از وزارت راه و شهرسازی می باشد که در محدوده صلاحیت و ظرفیتدرج شده در پروانه اشتغال به کار بر اجرای درست عملیات ساختمانی نظارت می نماید .
شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک: شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکینک، شرکتی می باشد  که توانایی انجام مطالعات و طراحی های ذکر شده در این دستورالعمل را داشته و برپایه دستورالعمل تشخیص صلاحیت وزارت راه و شهرسازی احراز صلاحیت شده باشد.
سطح خطر گودبرداری: سطح خطر گودبرداری ها با توجه به عمق گود، نوع خاک، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمان های مجاور آن به شکل  گودبرداری با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد تعیین می گردد ارزیابی سطح خطر گودبرداری بر مبنای ضوابط درج شده در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) انجام خواهد شد.
جلسه مشترک: جلسه مشترک، جلسه ای می باشد که در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیادقبل از انجام عملیات گود برداری به جهت  مرور و کنترل نقشه های اجرایی، توجیه و هماهنگی انجام عملیات و با حضور صاحب کار، ناظر، طراح، سازنده و نماینده فنی شهرداری در مکان احداث ساختمان تشکیل می شود .
مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری: مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری فرد حقیقی دارای حداقل پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته عمران یا معماریمی باشد که در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیادبه منظور مراقبت از رعایت ایمنی در کارگاه به کار گرفته می شود.
فصل دوم - وظایف و مسئولیت های افراد  دست اندر کار پروژه های گود برداری ساختمانی
ماده ۴- صاحب کار

در پروژه های گودبرداری ساختمانی مهمترین مسئولیت های صاحب کار شامل موارد زیر می باشد:

صاحب کار موظف می باشد مشخصات فنی املاک مجاور ملک خود را از شهرداری گرفته و دراختیار طراح پروژه قرار دهد.
صاحب کار موظفمی باشد درکلیه  مراحل کارتمامی تجهیزات و منابع مالی را که برای تامین ایمنی گودبردار ی بوسیله طراح، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک یا ناظر ضروری در نظر گرفته می شود در اختیار سازنده قرار دهد.
صاحب کار درصورت پیشنهاد و درخواست کتبی طراح وظیفه دارد  برای انجام روشهایی از پایدار سازی گود که مستلزم خارج شدن از حدود مالکیت است  (از قبیل نیلینگ و انکراژ) نسبت به مطلع نمودن کلیه همسایه های  ذینفع اقدام کند .
ماده ۵- طراح

در پروژه های گودبرداری ساختمانی، مهمترین  مسئولیت های طراح شامل موارد زیرمی باشد :

بررسی صحت اطلاعات املاک مجاور اخذ شده بوسیله  صاحب کار از شهرداری
انجام ارزیابی اولیه خطر گود و تکمیل چک لیست ارزیابی خطر گودبرداری
ارائه گزارش طراحی و نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری و ارائه دستورالعمل های اجرایی
ارائه "گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور"، تحلیل اثرات ایجاد گود بر آنها و در صورت نیاز طراحی عملیات اجرایی محافظت از ساختمان های مجاور و یا ارائه روش های مقاوم ساختن آن ها در برابر اثرات ناشی از تخریب و گودبرداری مورد نظر، ارائه نقشه های اجرایی مربوطه و ارائه دستورالعمل های اجرایی
تبصره ۱ - در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد طراح باید تهیه گزارش و نقشه های موضوع بندهای ۵-۳و ۵-۴ و مسئولیت های طراحی را طی یک قرارداد کتبی به شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک دارای صلاحیت محول نماید.

تبصره ۲ - در گودهای با سطح خطر معمولی طراح می تواند در صورت نیاز از نظرات مهندس متخصص ژئوتکنیک استفاده کند .

تکمیلبخش های مربوط در فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
حاضر شدن در جلسه مشترک در محل احداث ساختمان برای گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد
ماده ۶-سازنده

در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد فقط باید از سازنده حقوقی استفاده شود.

در پروژه های گودبرداری ساختمانی مهمترین مسئولیت های سازنده شامل موارد زیر هست :

تکمیل قسمت مربوطه فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
کنترل و بررسی گزارش طراحی، نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری و دستورالعمل های اجرایی تهیه شده بوسیله طراح از نظر مطابقت با یکدیگر و با وضعیت محلی و اصول فنی
کنترل "گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور" (تهیه شده توسط طراحان)
نصب تابلو های اعلام مشخصات گودبرداری و هشدارهای ایمنی یک هفته قبل از شروع عملیات گود برداری
حضور در جلسه مشترک در محل احداث ساختمان برای گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد
انتخاب جزئیات روش گودبرداری، استفاده از ماشین آلات مناسب، رعایت اصول ایمنی و پایش (مونیتورینگ) ساختمان های مجاور برمبنای نظر طراح یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک
به کارگیری مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد
سازنده وظیفه دارد  با توجه به شرایط پروژه و خطرات احتمالی نسبت به گرفتن پوشش بیمه ای همجواری ها و اشخاص ثالث دررابطه با  حوادث ناشی از گودبرداری ، متناسب با خطر احتمالی اقدام کند و هزینه گرفتن  بیمه نامه های ذکر شده باید در قرارداد اجرای ساختمان منظور شود .
سازنده وظیفه دارد  به فراهم کردن شرایط لازم جهت تخلیه ساختمان های مجاور با رعایت قوانین و مقررات و شرایط و قراردادهای موجود در صورت تشخیص ضرورت تخلیه اضطراری ناشی از عملیات گودبرداری بوسیله ناظر، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک، شهرداری یا سازمان آتش نشانی می باشد.
سازنده وظیفه دارد  به انجام هرگونه همکاری و هماهنگی لازم برای بازدید بازرسین نهادهای نظارتی شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشددر گودهای با خطر بسیار زیاد و یا در صورت وجود ساختمان بسیار حساس درهمسایگی گود استفاده از پیمانکار تخصصی گودبرداری ذیصلاح ضروری می باشد .
تبصره ۳ -در صورت معرفی شرکت های پیمانکار تخصصی تشخیص صلاحیت شده در زمینه اجرای گود از طرف   وزارت راه و شهرسازی از این شرکت ها استفاده خواهدشد، درغیر این صورت می توان از پیمانکار تشخیص صلاحیت شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در رشته ساختمان با رتبه مناسب استفاده کرد.

تبصره ۴ - حساسیت ساختمان مجاور گود بر مبنای ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد.

ماده v - ناظر

مهمترین مسئولیت های ناظر در پروژه های گودبرداری ساختمانی شامل موارد زیر می باشد :

تکمیل فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
حضور در جلسه مشترک در محل احداث ساختمان برای گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد
نظارت بر عملیات اجرای گودبرداری شامل تدابیر مقاوم سازی و رفع خطر ناشی از گودبرداری بر ساختمان ها و تاسیسات مجاور و ارائه گزارش های وضعیت گودبرداری به شهرداری به ازای هر مرحله گودبرداری یا حداکثر هر ۳ متر عمق گودبرداری
تهیه گزارش ارزیابی خطر گود در حال  اجرا و ارائه آن همراه با گزارش وضعیت گودبرداری به شهرداری
در محل هایی که سازنده دارای صلاحیت موجود نباشد(صرفا در خصوص گودهای با سطح خطر معمولی):
کنترل و بررسی گزارش طراحی، نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری و دستورالعمل های اجرایی تهیه شده بوسیله طراح از نظر مطابقت با یکدیگر و با وضعیت محلی و اصول فن
کنترل "گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور" (تهیه شده توسط طراح)
ماده ۸ -شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک

در مواردی که از خدمات شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک صاحب صلاحیت در گودبرداری استفاده می شود، اهم مسئولیت های این شرکت ها شامل موارد زیر می باشد :

انجام بررسی های ژئوتکنیکی و ارزیابی مجدد خطر گود (قبل از صدور پروانه)
تهیه گزارش طراحی و نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری و ارائه دستورالعمل های اجرایی
تبصره ۵- در مواردی که سازه نگهبان و سازه اصلی با یکدیگر تداخل داشته و یا ادغام می شود  طراح و شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک موظف به ایجاد هماهنگی های مورد نیاز در تهیه گزارشات و نقشه های مذکور می باشند.

تهیه گزارش بررسی وضعیت ایمنی تاسیسات و معابر مجاور و پیش بینی تمهیدات لازم برای تامین ایمنی با هماهنگی طراح
انجام ارزیابی خطر گود درحین اجرا درصورت اعلام نیاز ناظر
ماده ۹ - مرجع کنترل مضاعف طراحی ها

مرجع کنترل مضاعف طراحی ها سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. اهم مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پروژه های گودبرداری ساختمانی شامل موارد زیر است:

کنترل گزارش طراحی، نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی گودبرداری
کنترل گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور، طرح و نقشه های اجرایی محافظت و مقاوم سازی (ناشی از گود برداری) ساختمان های مجاور
نظارت کلی بر حسن اجرای مراحل مختلف کار و مسئولیت های افراد دست اندرکار از قبیل طراح، سازنده، ناظر و شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک
تبصره ۶- مسئولیت های ذکر شده برای مرجع کنترل کننده رافع یا محدود کننده مسئولیت های حرفه ای صاحب کار و عوامل فنی استخدام شده توسط وی در انجام صحیح امور نمی باشند.

به عنوان نمونه چنانچه در گزارش ها یا طراحی های تسلیم شده جهت صدور پروانه اشکالی وجود داشته باشد، حتی اگر این مدارک توسط عوامل مربوطه کنترل و تایید شده باشند، مسئولیت های حرفه ای صاحب کار و عوامل فنی وی به صورت کامل به قوت خود باقی بوده و این افراد باید در قبال مراجع مربوطه و افراد ذینفع و یا زیان دیده پاسخگو باشند.

ماده ۱۰ - شهرداری

اهم مسئولیت های شهرداری ها در پروژه های گود برداری ساختمانی شامل موارد زیر است:

شهرداری ها مکلفند مشخصاتی از املاک مجاور را که در سامانه آرشیو الکترونیک اسناد موجود است، در اختیار صاحب کار قرار دهد.
الزام صاحب کار و سازنده برای خرید بیمه مسئولیت و کیفیت در کلیه گودبرداری ها
انجام تمهیدات لازم در گودبرداری های رها شده به هر طریق لازم جهت رفع خطر و اخذ هزینه های مربوطه از صاحب کار
کنترل گزارش های گود برداری تهیه شده توسط ناظر
در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد حضور نماینده فنی شهرداری در جلسه مشترک و تحویل و تایید فرم در خواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی
انجام بازرسی از گودبرداری های در حال انجام، کنترل نحوه انجام عملیات اجرایی گودبرداری و رعایت برنامه زمان بندی اعلام شده
با توجه به مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ماموران شهرداری مکلفند بر عملیات گود برداری ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف به موقع جلوگیری نکنند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی شده و در صورتیکه عمل ارتکابی آنها واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
مطابق تبصره ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری ها موظند نام و مشخصات سازنده ذیصلاح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را، مگر در خصوص مالکان دارای پروانه اشتغال به کار اجرا، در پروانه ساختمان قید نمایند; در غیر این صورت کلیه مسئولیتهای ذکر شده برای سازنده در این دستورالعمل بر عهده شهرداری خواهد بود.
تبصره v - در نقاط خارج از محدوده شهرها که مرجعی به غیر از شهرداری عهده دار صدور پروانه ساختمان است، مرجع صدور پروانه جایگزین شهرداری در این دستورالعمل بوده و کلیه وظایف و مسئولیت های ذکر شده برای شهرداری در این دستورالعمل، بر عهده مرجع صدور پروانه، مانند بخشداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها،شرکت های عمران شهرهای جدید،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ... خواهد بود.

ماده ۱۱- مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری

در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد، از زمان شروع گودبرداری تا ایمن سازی دائم گود، حضور مستمر یک نفر آشنا به مسایل ایمنی گود و حداقل دارای پروانه اشتغال کاردانی (در رشته های عمران یا معماری) تحت عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری، جهت مراقبت از رعایت ایمنی برای کارگاه و کارگران ضروری است.

بررسی و تایید قابلیت های فنی، تعیین وظایف و کنترل نحوه انجام وظایف این فرد توسط ناظر و استخدام وی توسط سازنده انجام می شود.

شرح وظایف و مسئولیت های مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری مطابق با ضوابط مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) می باشد.

تبصره ۸- حضور مسئول ایمنی در کارگاه صرفا به منظور نظارت بر رعایت موارد ایمنی مندرج در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاه بوده و به هیچ وجه رافع مسئولیت های سازنده، صاحب کار، ناظر، طراح، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک و شهرداری در ایمن سازی گود و همجواری ها نمی باشد.

فصل سوم- فرم ها، گزارش ها و مدارک فنی
ماده ۱۲- برای انجام این دستورالعمل درمراحل مختلف کار، حسب مورد نیاز به نقشه ها، گزارش ها، فرم ها و چک لیست هایی است که در زیر فهرست شده اند. یک نسخه از اصل آخرین ویرایش معتبر و دارای مهر و امضای لازم مدارک زیر (به جز گزارش بازرسی گودبرداری، ماده ۱۶) همواره (تا ایمن سازی دائم گود) باید در کارگاه موجود بوده و برای کنترل بازرسین در دسترس ایشان قرار گیرد.

مدارک فوق باید مطابق با ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) تهیه و دراختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرند.

ماده ۱۳- چک لیست ارزیابی خطر گودبرداری

این فرم شامل اطلاعات لازم برای ارزیابی خطر گود در مراحل ارزیابی اولیه و ارزیابی درحین اجرا است که در مراحل مختلف و توسط طراح، شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک و یا ناظر تکمیل گردیده و به مرجع کنترل مضاعف طراحی و شهرداری یا مرجع صدور پروانه ارائه می شود.

ماده ۱۴- فرم درخواست صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی

این فرم شامل اطلاعات عمومی و فنی پروژه، هشدارهای ایمنی گودبرداری و تعهدات سازنده و ناظر است که باید در کلیه ساختمان ها، پیش از شروع عملیات ساختمانی، توسط ناظر و سازنده تکمیل شده و جهت صدور مجوز عملیات ساختمانی شهرداری ارائه شود.

ماده ۱۵- گزارش وضعیت گودبرداری

گزارشی است که در طول مدتی که از شروع عملیات گودبرداری تا زمان رفع دائم خط گود ادامه می یابد، در مقاطع مشخص شده توسط ناظر تهیه و به شهرداری ارائه می شود.

ماده ۱۶- گزارش بازرسی گودبرداری

گزارشی است که حین اجرای عملیات گودبرداری توسط عوامل فنی شهرداری ناحیه تهیه می شود و شامل اطلاعاتی از قبیل وضعیت گود و ایمنی آن و کنترل انجام عملیات مطابق نقشه ها، زمان بندی و اصول ایمنی می باشد که در صورت مشاهده تخلفات یا اشکالات عمده منجر به صدور اخطار لازم خواهد شد.

ماده ۱۷-نامه ابلاغ اخطار ایمنی

این نامه در صورت مشاهده هر گونه اشکال عمده یا تخلف در انجام عملیات گودبرداری از سوی شهرداری تهیه شده و در آن موارد اشکال مشاهده شده در جریان بازدید عوامل فنی، به ناظر پروژه ابلاغ می شود.

ماده ۱۸- گزارش طراحی و نقشه های اجرایی ایمنی گودبرداری

این مدارک بسته به سطح خطر گودبرداری توسط طراح یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک تهیه و همراه با مدارک دیگر جهت صدور پروانه به مرجع کنترل طراحی و شهرداری تحویل می شود.

ماده ۱۹-گزارش بررسی وضعیت ساختمان های مجاور و نقشه ها و مدارک طراحی اقدامات تامین ایمنی آن ها

این مدارک بسته به سطح خطر گودبرداری توسط طراح یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک تهیه و همراه با مدارک دیگر جهت صدور پروانه به مرجع کنترل طراحی و شهرداری تحویل می شود.

ماده ۲۰ - گزارش بررسی وضعیت ایمنی تاسیسات و معابر مجاور و مدارک طراحی اقدامات تامین ایمنی آن ها

این مدارک تنها در گودهای با خطر زیاد یا بسیار زیاد ضروری است که توسط شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک تهیه و همراه با مدارک دیگر جهت صدور پروانه به شهرداری تحویل می شود.

فصل چهارم- ضوابط و مقررات
ماده ۲۱ . ضوابط فنی لازم الاجرا در پروژه های گودبرداری ساختمانی

کلیه اشخاص دست اندرکار پروژه های گودبرداری برای انجام ارزیابی های گود، تهیه گزارش ها و نقشه های اجرایی گودبرداری و انجام عملیات گودبرداری ملزم به رعایت ضوابط مندرج در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) می باشند.

ماده ۲۲- ضوابط ایمنی و حفاظت کار در پروژه های گودبرداری ساختمانی

کلیه اشخاص دست اندرکار پروژه های گودبرداری ساختمانی در کلیه مراحل اجرای کار ملزم به رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کار مندرج درمبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان می باشند.

ماده ۲۳- این دستورالعمل دارای ۲۳ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۶ در نود و چهارمین جلسه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشور به تصویب رسیده و از تاریخ ۹۲/۰۳/۰۱ در کل کشور لازم الاجرا است.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر