روابط نا مشروع

اثبات روابط نامشروع چگونه است ومجازات آن چیست ؟

روابط نا مشروع

اثبات رابطه نامشروع چگونه است؟
اثبات رابطه نامشروع در محاکم امری سخت و دشوار است! اثبات این جرم در دادگاه با در نظر گرفتن توصیه فقه اسلامی نیز با ممنوعیت و سختی همراه است.

مطابق فقه اسلامی و فرمایش حضرت محمد (ص) اگر شخصی مثلا شب هنگام ببیند که دو نفر مرتکب عمل زنا شده اند، توصیه میگردد که در روز (یعنی فردای آن شب) برای کسی بازگو نکند که چه چیزی را دیده است!

دلیل این توصیه به منع از گفتار این است که شاید آن دو شخص، در سپیده دم توبه کرده باشند و پروردگار عالم از گناه ایشان گذشته باشد.

در خصوص اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع در قانون هم قاضی مکلف گردیده است که طرفین یک دعوای کیفری رابطه نامشروع را به عدم اقرار تشویق و از اقرار باز دارد و آنها را به پوشانیدن فعل و عمل خود دلالت کند.

اعتبار ادله اثبات روابط نامشروع
میزان و درجه اعتبار ادله اثباتی دعوا در دعاوی کیفری و خصوصا در اثبات روابط نامشروع دست قضات در پذیرش و یا عدم پذیرش هر نوع دلیلی که به محکمه ارائه میشود، باز است.

در دعوای مربوطه کافیست قاضی با بررسی متن پیامک ها و تطبیق عکس ها و فیلم های ارائه شده و محتویات آنها و زمان آنها، به علم و یقین قضایی در خصوص وجود چنین رابطه ای میان طرفین دعوا نایل آید.

رابطه نامشروع و ادله اثباتی این جرم
ادله دعوای اثبات رابطه نامشروع همچون سایر دعاوی کیفری نیازمند ارائه ادله قانونی به دادگاه خواهد بود و بدون ارائه دلایل محکمه پسند، ادعای وجود روابط نامشروع به اثبات نخواهد رسید.

ادله قانونی از قبیل اقرار طرفین به فعل ارتکابی و یا شهودی که عمل و فعل رابطه نامشروع را دیده باشند نیاز است.

در عصر حاضر با درنظر گرفتن پیشرفت ارتباطات و وجود گسترده فضای مجازی و وجود نرم افزارهای عدیده که مورد استقبال و استفاده کاربران فراوانی نیز قرار گرفته است، به همین میزان جرایم رایانه ای و جرایمی که در این فضا رخ دهد و یا از طریق این فضای مجازی، بتوان تحصیل دلیل نمود.

لذا اثبات این جرم از طریق ارائه ادله ای چون پرینت پیامک ها و محتویات عکس و فیلم تلگرام و اینستاگرام و غیره، ممکن و محتمل خواهد بود.

مجازات روابط نامشروع چیست؟
پس از طرح دعوای کیفری رابطه نامشروع و اثبات رابطه نامشروع، نوبت به تعیین مجازات آن میرسد، جرم روابط نامشروع به زنا یا روابط نامشروع کمتر از زنا تقسیم میگردد.

پس از اثبات این جرم نزد محکمه، که اصولا امری دشوار میباشد نوبت به تعیین نوع و میزان مجازات برای آن میرسد.

مجازات این جرم به چند مولفه بستگی دارد؛ چنانچه فعل ارتکابی که پس از اثبات رابطه نامشروع، زنا باشد شرایط طرفین از لحاظ تاهل و تجرد و سپس شرایط ویژه تاهل نیز مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه زنای صورت گرفته که به اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع نیز رسیده، زنای محصنه باشد موجب مجازات اعدام و اگر زنای غیر محصنه باشد موجب صد ضربه شلاق میگردد.

در خصوص اثبات این جرم، تحت عنوان زنا باید بیان نمود که اثبات زنا صرفا از طریق ارائه ادله قانونی که در قانون احصا شده است، میباشد و به صورت دیگری امکان پذیر نیست.

برخی از موضوعات و جرایم دعاوی کیفری از جمله عناوین و جرایمی هستند که شارع مقدس نوع آن فعل و همچنین نوع و میزان مجازات آن را تعیین نموده و حتی شرایط اثبات رابطه نامشروع و مجازاتش را عنوان نموده است.

در خصوص اثبات این جرم و تعیین مجازات روابط نامشروع باید بیان نمود که چنانچه نزد محکمه به اثبات برسد که طرفین دعوا مرتکب زنای محصنه شده اند، مطابق قانون، صدور حکم اعدام بر طرفین قطعی است

هنگامیکه زنای غیر محصنه در یک پرونده کیفری به اثبات برسد، مجازات طرفین صد ضربه شلاق و برای مرد، تبعید به مدت یک سال و تراشیدن موی سر است.

شرایط احصان چیست؟
در رابطه با شرایط احصان وفق قوانین کیفری و فقه اسلامی:

هرگاه زن و مردی، همسر دائم داشته باشند و هرگاه که بخواهند بتوانند با وی رابطه جنسی برقرار نمایند و علی رغم وجود این شرایط، اقدام به برقراری رابطه جنسی با شخص دیگری نمایند، زنای ایشان از نوع زنای محصنه و منجر به مجازات اعدام خواهد بود.

اثبات رابطه غیر مجاز و نامشروع تحت عنوان زنای محصنه نیازمند اثبات هریک از شرایط احصان بوده و بدون اثبات شرایط احصان نمیتوان به اثبات رابطه نامشروع زنا نایل شد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر