نمونه تقسیم نامه ارث وماترک

با نمونه تقسیم نامه ارث وماترک آشنا شوید.

نمونه تقسیم نامه ارث وماترک

تقسیم کنندگان: (ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر:

پدر
آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

مادر
خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همسر
خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

دختر
خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

دختر
خانم …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

پسر
آقای …………………. نام پدر ……. و نام مادر …………. متولد به شماره شناسنامه ……….. صادره از……………..

همه نامبردگان ساکنین اصفهان به نشانی

با التفات به گواهی حصر وراثت شماره مورخ صادره از دادگاه حقوقی شعبه ... اصفهان و برابر گواهینامه واریز مالیات بر ارث شماره مورخ صادره از سرممیزی شماره اداره ارث اصفهان و همگی کما فرض الله.

مورد تقسیم
ما ترک غیر منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زیر:

تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت متر مربع دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی بخش ثبتی اصفهان محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ / / صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده و آب شماره اشتراک و گاز شهری شماره شناسایی منصوبه های در آن.
تمامت شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت متر مربع دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز واقع در اراضی بخش ثبتی اصفهان محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صفحه جلد به شماره چاپی صادره به نام خانم / آقای : انتقالی مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با یک حلقه چاه عمیق آب حفر شده در آن.
تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه به مساحت متر مربع دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی بخش ثبتی اصفهان محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ جلد صفحه به شماره چاپی صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن با برق اختصاصی شماره پرونده و بقدر السهم لز برق مشترک شماره پرونده و از آب مشترک شماره اشتراک و از گاز شهری شماره شناسایی و با شوفاژ روشن.
قدر السهم ناشی از تقسیم
تمامت شش دانگ یک قطعه باغ ردیف (۲) مورد تقسیم عرصتا و اعیانا و با چاه عمیق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی مشاعی و باالمناصفه آقای (پدر ) و خانم (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد.
تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی ردیف (یک) مورد تقسیم عرصتا و اعیانا با برق و آب و گاز و با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن در سهم اختصاصی دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر یک نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ) ودر سهم اختصاصی بانو همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و میگیرد.
تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ردیف (سه) مورد تقسیم با برق اختصاصی و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترک و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن متساویا (هر یک نسبت به مقدار یک دانگ و نیم مشاع ) در سهم اختصاصی پسران مورث مرقوم قرار گرفته و میگیرد.
تذکرات
هر یک از تقسیم کنندگان مرقوم منفردا یا بعضا و همه متفقا ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قراره شفاهی عقد خارج لازم بین آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این سند تقسیم نامه گردیده می باشد.
چنانچه به هر نحوی از انحاء و به هر صورت اعم از پیش بینی شده و نشده در رابطه با این تقسیم و نحوه آن اختلاف ارزش یا مرغوبیت و نظایر آن مشاهده یا ابراز گردد هر یک از تقسیم کنندگان فوق الذکر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالح قطعیه، شرعیه و قانونی نمودند و کلیه شرایط صحت عقد صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و غیره اجراء شده.
منافع مورد تقسیم قبلا به کسی واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصی مرقوم هر یک نسبت به سهم اختصاصی خویش مندرجه در این سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی مرقوم خود نمودند.
هر یک از تقسیم کنندگان به تنهایی به یکدیگر ضمن العقد وکالت و اختیار و اذن داده و می دهند تا چنانچه در مفاد این تقسیم نامه از حیث اشتباهات ناشی از سهو قلم و نظایر آن احتمالا اشتباهی روی داده شده باشد راسا نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد گردد (هر یک از آن اصالتا و با وکالت از سایرین ) اقدام نماید.
کلیه اسناد مالکیت املاک فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت جدید بر مبنای این تقسیم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال می گردد.
کلیه تقسیم کنندگان فوق التوصیف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب نموده و احتیاطا کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید.
سایر مستندات
گواهی مالیاتی شماره سرممیزی اصفهان.
پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه اصفهان.
پایان کار های شماره و شماره
نامه شماره اداره کشاورزی اصفهان.
تاریخ و امضا

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر