آیا با وجود رابطه نامشروع زن ،نفقه باید پرداخت گردد؟

رابطه نامشروع واثر اثبات آن در نفقه زن چیست؟

آیا با وجود رابطه نامشروع زن ،نفقه باید پرداخت گردد؟


یکی از متداول ترین پرسش های آقایان این است که اگر رابطه نامشروع زن خویش را ثابت کند، از پرداخت نفقه به او معاف خواهد بود یا خیر؟

پاسخ به این سوال منفی است.

اثبات خیانت زن موجب عدم تعلق نفقه به وی نمیشود و زن همچنان مستحق دریافت نفقه خود میباشد.

دلیل این امر که اثبات رابطه نامشروع زن موجب محروم شدن او از دریافت نفقه نمیشود به این جهت است که: موجب و سبب اینکه زن از شوهر خویش نفقه دریافت میکند، موجب و دلیل قانونی است، تحت عنوان تمکین عام و خاص!

لذا صرفا با اثبات عدم تمکین زن، میتوان به او نفقه نپرداخت و رابطه نامشروع هرچند اثبات گردد به تنهایی دلیلی برای جواز عدم پرداخت نفقه نیست.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر