مقالات

ضرب جرح وشتم

توضیح وشرح برخی از مفاهیم حقوقی به زبان ساده

ضرب جرح  وشتم

روابط نا مشروع

اثبات روابط نامشروع چگونه است ومجازات آن چیست ؟

روابط نا مشروع

تنبیه زن

آیا زوج حق تنبیه زوجه را دارد یا خیر؟

تنبیه زن

افترا

شرایط تحقق جرم افترا

افترا

استراق سمع

در چه مواردی استراق سمع قانونی است؟

استراق سمع